اینترنت پر سرعت ADSL2+

قیمت سرویسهای اینترنت پرسرعت غیر حجمی ADSL

نامنوعقیمت(ریال)ماه
1 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک               20,0000
10 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک             180,0000
100 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک         1,500,0000
16 مگابیت برنزی غیر حجمی سه ماهه (600گیگ بین الملل یا 1200گیگ داخلی)شارژ         2,400,0003
16 مگابیت برنزی غیر حجمی شش ماهه (1200گیگ بین الملل یا 2400گیگ داخلی)شارژ         4,800,0006
16 مگابیت برنزی غیر حجمی شش ماهه (300گیگ بین الملل یا 600گیگ داخلی)شارژ         4,500,0006
16 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (100گیگ بین الملل یا 200گیگ داخلی)شارژ             500,0001
16 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (65گیگ بین الملل یا 130گیگ داخلی)شارژ             400,0001
16 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (ماهیانه 100گیگ بین الملل یا 200گیگ داخلی)شارژ             700,0001
16 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (ماهیانه 200گیگ بین الملل یا 400گیگ داخلی)شارژ             800,0001
16 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (ماهیانه 50گیگ بین الملل یا 100گیگ داخلی)شارژ             500,0001
16 مگابیت غیر حجمی سه ماهه (ماهیانه 100گیگ بین الملل  یا 200گیگ داخلی)شارژ         1,200,0003
16 مگابیت غیر حجمی یکساله (ماهیانه 200گیگ بین الملل یا 400گیگ داخلی)شارژ         9,600,00012
16مگابیت غیر حجمی نقره ای یکماهه(ماهیانه  400گیگ بین الملل یا 800گیگ داخلی)شارژ         1,000,0001
16مگابیت غیر حجمی یکساله(ماهیانه 100 گیگ بین الملل یا 200گیگ داخلی)شارژ         8,400,00012
16مگابیت غیر حجمی یکساله(ماهیانه 50 گیگ بین الملل یا 100گیگ داخلی)شارژ         6,000,00012
20 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک             340,0000
200 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک         2,500,0000
3 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک               60,0000
30 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک             510,0000
5 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک             100,0000
50 گیگ ترافیک بین الملل ADSLترافیک             800,0000
IP استاتیک 1 عدد 1 ماههIP             150,0001
IP استاتیک 1 عدد 12 ماههIP         1,800,00012
IP استاتیک 1 عدد 3 ماههIP             450,0003
IP استاتیک 1 عدد 6 ماههIP             900,0006
IP استاتیک ۴ عدد ۱ ماههIP             400,0001
IP استاتیک ۴ عدد 12 ماههIP         4,500,00012
IP استاتیک ۴ عدد 3 ماههIP         1,200,0003
IP استاتیک ۴ عدد 6 ماههIP         2,300,0006
IP استاتیک 8 عدد ۱ ماههIP             640,0001
IP استاتیک 8 عدد 12 ماههIP         7,680,00012
IP استاتیک 8 عدد 3 ماههIP         1,920,0003
IP استاتیک 8 عدد 6 ماههIP         3,840,0006
بسته ویکند یکروزه(فقط پنج شنبه و جمعه) 20گیگ داخلی 10گیگ بین الملل بدون محدودیت سرعتفشفشه             100,0000
جشنواره 4 مگابیت غیر حجمی شش ماهه( 200 گیگ بین الملل.400 گیگ داخلی)شارژ         1,300,0006
جشنواره 8 مگابیت غیر حجمی شش ماهه (300 گیگ بین الملل . 600 گیگ داخلی)شارژ         1,500,0006
جشنواره 8 مگابیت غیر حجمی شش ماهه( 60 گیگ بین الملل . 120 گیگ داخلی)شارژ             900,0006
جشنواره 8 مگابیت غیر حجمی یکساله (1000 گیگ بین الملل.2000گیگ داخلی)شارژ         3,000,00012
سرویس  1 مگابیت برنزی غیر حجمی سه ماهه (75گیگ بین الملل.150گیگ داخلی)شارژ             582,0003
سرویس  1 مگابیت برنزی غیر حجمی شش ماهه (150گیگ بین الملل.300گیگ داخلی)شارژ         1,128,0006
سرویس  1 مگابیت برنزی غیر حجمی یکساله (300گیگ بین الملل.600گیگ داخلی)شارژ         2,112,00012
سرویس  1 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (25گیگ بین الملل.50گیگ داخلی)شارژ             200,0001
سرویس  2 مگابیت برنزی غیر حجمی سه ماهه (120گیگ بین الملل.240گیگ داخلی)شارژ             728,0003
سرویس  2 مگابیت برنزی غیر حجمی شش ماهه (240گیگ بین الملل.480گیگ داخلی)شارژ         1,410,0006
سرویس  2 مگابیت برنزی غیر حجمی یکساله (480گیگ بین الملل.960گیگ داخلی)شارژ         2,640,00012
سرویس  2 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (25گیگ بین الملل.50گیگ داخلی)شارژ             200,0001
سرویس  2 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (40گیگ بین الملل.80گیگ داخلی)شارژ             250,0001
سرویس  3 مگابیت برنزی غیر حجمی سه ماهه (165گیگ بین الملل.330گیگ داخلی)شارژ         1,019,0003
سرویس  3 مگابیت برنزی غیر حجمی شش ماهه (330گیگ بین الملل.660گیگ داخلی)شارژ         1,974,0006
سرویس  3 مگابیت برنزی غیر حجمی یکساله (660گیگ بین الملل.1320گیگ داخلی)شارژ         3,696,00012
سرویس  3 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (55گیگ بین الملل.110گیگ داخلی)شارژ             350,0001
سرویس  4 مگابیت برنزی غیر حجمی سه ماهه (195گیگ بین الملل.390گیگ داخلی)شارژ         1,164,0003
سرویس  4 مگابیت برنزی غیر حجمی شش ماهه (390گیگ بین الملل.780گیگ داخلی)شارژ         2,256,0006
سرویس  4 مگابیت برنزی غیر حجمی یکساله (780گیگ بین الملل.1560گیگ داخلی)شارژ         4,224,00012
سرویس  4 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (65گیگ بین الملل.130گیگ داخلی)شارژ             400,0001
سرویس  512 کیلوبیت برنزی غیر حجمی سه ماهه (37گیگ بین الملل.74گیگ داخلی)شارژ             364,0003
سرویس  512 کیلوبیت برنزی غیر حجمی شش ماهه (75گیگ بین الملل.150گیگ داخلی)شارژ             705,0006
سرویس  512 کیلوبیت برنزی غیر حجمی یکساله (150گیگ بین الملل.300گیگ داخلی)شارژ         1,320,00012
سرویس  512 کیلوبیت برنزی غیر حجمی یکماهه (12گیگ بین الملل.24گیگ داخلی)شارژ             125,0001
سرویس  8 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (100گیگ بین الملل.200گیگ داخلی)شارژ             500,0001
سرویس  8 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (40گیگ بین الملل.80گیگ داخلی)شارژ             250,0001
سرویس  8 مگابیت برنزی غیر حجمی یکماهه (55گیگ بین الملل.110گیگ داخلی)شارژ             350,0001
سرویس 8 مگابیت برنزی غیر حجمی 3ماهه (300گیگ بین الملل.600گیگ داخلی)شارژ         1,455,0003
سرویس 8 مگابیت برنزی غیر حجمی 6 ماهه (600گیگ بین الملل.1200گیگ داخلی)شارژ         2,820,0006
سرویس 8 مگابیت برنزی غیر حجمی یکساله (1200گیگ بین الملل.2400گیگ داخلی)شارژ         5,280,00012
سرویس نقره ای 16 مگابیت غیر حجمی یکساله (1200گیگ بین الملل.2400گیگ داخلی)شارژ         6,000,00012
سرویس نقره ای 16 مگابیت غیر حجمی یکساله (2400گیگ بین الملل.4800گیگ داخلی)شارژ         9,600,00012
سرویس نقره ای 16 مگابیت غیر حجمی یکساله (780گیگ بین الملل.1560گیگ داخلی)شارژ         4,800,00012
سرویس نقره ای 16مگابیت غیر حجمی یکماهه (25گیگ بین الملل.50 گیگ داخلی)شارژ             400,0001
سرویس نقره ای 4 مگابیت غیر حجمی سه ماهه (120گیگ بین الملل240گیگ داخلی)شارژ             780,0003
سرویس نقره ای 4 مگابیت غیر حجمی یکماهه (10گیگ بین الملل20گیگ داخلی)شارژ             200,0001
سرویس نقره ای 8 مگابیت غیر حجمی شش ماهه (300گیگ بین الملل.600گیگ داخلی)شارژ         1,800,0006
سرویس نقره ای 8 مگابیت غیر حجمی یکساله (480گیگ بین الملل.960 گیگ داخلی)شارژ         3,000,00012
سرویس نقره ای 8 مگابیت غیر حجمی یکساله (660گیگ بین الملل.1320گیگ داخلی)شارژ         4,200,00012
سرویس نقره ای 8 مگابیت غیر حجمی یکماهه (15گیگ بین الملل.30 گیگ داخلی)شارژ             250,0001
طرح تشویقی تمدید 2 مگابیت 100 گیگ داخلی 50 گیگ بین الملل 3 ماههشارژ             600,0003
طرح تشویقی تمدید 4 مگابیت 200 گیگ داخلی 100 گیگ بین الملل 3 ماههشارژ             900,0003
طرح تشویقی تمدید 8 مگابیت 300 گیگ داخلی 6 ماههشارژ         1,500,0006
فشفشه 1 روزه 3 گیگ بین المللفشفشه               45,0000
فشفشه 15 روزه 30 گیگ بین المللفشفشه             400,0000
فشفشه 3 روزه 10 گیگ بین المللفشفشه             125,0000
فشفشه 30 روزه 50 گیگ بین المللفشفشه             600,0000
فشفشه 45 روزه 100 گیگ بین المللفشفشه         1,000,0000
فشفشه 7 روزه 10 گیگ بین المللفشفشه             150,0000

 

 

  • قیمت سرویس ها در جدول فوق، قیمت خام سرویس هستند که در هنگام خرید، ۹% مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد.
  • حجم تبادل ترافیک منصفانه ماهانه (FUP) معادل مجموع ترافیک داخل و بین الملل است که به ترتیب به نسبت ۱ به ۲ تقسیم خواهد شد. بطور مثال برای سرویس ۴ مگابیت، ۱۵۰ گیگابایت ترافیک منظور شده است که مشترک می تواند، ۷۵ گیگابایت اینترنت بین الملل مصرف، یا ۱۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی، به نسبت ۱ به ۲ محاسبه مي شود.
  • حجم تبادل ترافیک منصفانه ماهیانه ، مشمول شرایط مصرف منصفانه خواهد شد( بر اساس مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات) و پس از اتمام این حجم اتصال کاربر به شبکه اینترنت به هيچ عنوان قطع نخواهد شد و فقط به سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تا پایان دوره زمانی سرویس هدايت خواهد شد.
  • در صورت افت سرعت به ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه، شما می توانيد با خرید گیگ اضافه به سرعت عادی سرویس خود بازگردید و یا سرویس دوره بعدی خود را زودتر از موعد خریداری نمایید.
  • در صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه، قیمت هر گیگابایت ترافیک ۲۰۰۰ تومان خواهد بود که در صورت مصرف داخلی، حجم خریداری شده به میزان ۲ برابر محاسبه خواهد شد.
  • با توجه به آن‌که قیمت ترافیک داخلی( وب‌سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل محاسبه می‌شود، مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده‌ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین‌الملل خواهد بود
  • ترافیک پیام‌رسان‌های داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک سوم بها محاسبه می‌شود.

 


×

سلام

 

شما میتونین از طریق واتساپ(همین پایین!)

با ما در ارتباط باشین!

× چطور می تونم کمکتون کنم؟!